فقرا نسبت به ثروتمندان تورم بیشتری را تجربه می‌کنند!

بازده

تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱

از جمله شعارهای دولت رئیسی ریشه‌کنی فقر، کمک به اقشار محروم و کاهش شکاف طبقاتی در کشور بوده است اما به نظر می‌رسد که سیاست‌های اجرا شده از سوی دولت تاکنون نه تنها به تحقق این شعارها کمکی نکرده بلکه علیه این هدف نیز بوده است.
سیاست حذف ارز ترجیحی و توزیع یارانه نقدی در دولت رئیسی که با هدف کمک به دهک‌های پایین جامعه اجرا شده باعث فشار بیشتر به اقشار ضعیف و افزایش شکاف طبقاتی شده است.
این آمار گویای این است که کم‌درآمدترین‌ها در ایران بیشترین نرخ تورم و ثروتمندان کمترین نرخ تورم را در شرایط تورمی موجود تجربه می‌کنند.

براساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم ماهانه کل کشور تا مهرماه ۱۴۰۱ برابر ۵۷.۷ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۴۳ درصد برای دهک ثروتمند تا ۵۷ درصد برای دهک کم‌درآمدترین نوسان دارد که یک فاصله تورمی قابل توجه بین تورم دهک ثروتمند با تورم دهک فقیر (بیش از ۱۴ درصد) را نشان می‌دهد.


منبع
مرکز آمار
اکوایران