درآمد مردم پنجاه سال پیش چقدر بود؟

در ویدئو ببینید:
رشد درآمدهای نفتی در نیمه اول دهه
۵۰، کاملاً بر درآمد خانوارها تاثیر گذاشت؛ اما طبعاً جنگ تحمیلی موجب سقوط درآمد خانوار شد. در دهه‌های پس از انقلاب نیز رشد اقتصادی مناسب در دولت‌های هاشمی و خاتمی در نمودار نشان می‌دهد که وضعیت درآمد خانوار را نسبت به قبل بهبود داده است.

رئیس جمهور در نشست خبری خود با خبرنگاران باز هم به عملکرد دولتش در کنترل تورم اشاره کرد؛ فارغ از اینکه این گزارشات با آمارهای واقعی متفاوت است. کارشناسان بسیاری با انتقاد از این سخنان رئیس جمهور اظهار کردند اینگونه گزارش‌دهی شایسته هیچ مقام دولتی نیست. حال باید دید به رئیسی آمار غلط می‌دهند؟


تاریخ 21 شهریور 1401

جهت مطالعه این تحلیل وارد شوید